A Szerbiai Református Keresztyén Egyház

KONFIRMÁCIÓ

KONFIRMÁCIÓ BÁCSFEKETEHEGYEN

Az idén május 28-án került sor Bácsfeketehegyen az általános iskola hatodik osztályát befejező fiatalok konfirmációi fogadalomtételére. Az elmúlt tanévben összesen 22-en, 11 lány és 11 fiú készültek fel a konfirmációra. A konfirmált fiatalok közül három lány Kishegyesről, egy fiú pedig Szenttamásról érkezett. Valamennyien részt vettek a konfirmációi előkészítő alkalmakon lakóhelyükön, a konfirmációt megelőző héten pedig rendszeresen részt vettek a főpróbákon a helybelikekkel együtt. A konfirmált fiatalok a június 4-i pünkösdi ünnepi istentiszteleten vesznek első alkalommal úrvacsorát. A református gyülekezet életében ez a legnagyobb ünnepség. Idén is nagy volt az érdeklődés, a konfirmációi istentiszteleten közel 400 –an, vettek részt. Az eseményről a vajdasági magyar nyelvű média jelenlevő képviselői is beszámoltak. Hálát adunk Istennek ezért az alkalomért, hogy a megváltozott körülmények ellenére, az idei évben is szép számú konfirmandussal dicsekedhet református egyházközségünk, Vajdaság egyik legnagyobb református gyülekezete.

szrke.com szrke.com szrke.com

KONFIRMÁCIÓ BÁCSFEKETEHEGYEN

Az idén május 28-án került sor Bácsfeketehegyen az általános iskola hatodik osztályát befejező fiatalok konfirmációi fogadalomtételére. Az elmúlt tanévben összesen 22-en, 11 lány és 11 fiú készültek fel a konfirmációra. A konfirmált fiatalok közül három lány Kishegyesről, egy fiú pedig Szenttamásról érkezett. Valamennyien részt vettek a konfirmációi előkészítő alkalmakon lakóhelyükön, a konfirmációt megelőző héten pedig rendszeresen részt vettek a főpróbákon a helybelikekkel együtt. A konfirmált fiatalok a június 4-i pünkösdi ünnepi istentiszteleten vesznek első alkalommal úrvacsorát. A református gyülekezet életében ez a legnagyobb ünnepség. Idén is nagy volt az érdeklődés, a konfirmációi istentiszteleten közel 400 –an, vettek részt. Az eseményről a vajdasági magyar nyelvű média jelenlevő képviselői is beszámoltak. Hálát adunk Istennek ezért az alkalomért, hogy a megváltozott körülmények ellenére, az idei évben is szép számú konfirmandussal dicsekedhet református egyházközségünk, Vajdaság egyik legnagyobb református gyülekezete.

szrke.com szrke.com szrke.com szrke.com szrke.com szrke.com

 

Megerősítés ünnepe Bácsfeketehegyen 

A megerősítés ünnepét, azaz konfirmációt tartottak vasárnap több vajdasági református gyülekezetben. A bácsfeketehegyi közösségben volt az egyik legtömegesebb az egyházi ünnep. Állva köszöntötte a bácsfeketehegyi református gyülekezet a bevonuló konfirmandusokat. A református hitélet egyik legnagyobb eseményén virágba borult a templom. Húsz hatodikos hittanos készült fel a konfirmációs vizsgára és a fogadalomtételre.

Végső Vivien, Bácsfeketehegy: „Mindenkinek meg kellett tanulni minden kérdést, igyekeztünk, előtte sokat készültünk.”

Molnár Anna, Bácsfeketehegy: „Megkönnyebbülés, mert közelebb kerülünk Istenhez, már az egyház felnőtt korú tagjai leszünk.”

A konfirmandusok megerősítik fogadalmukat Krisztus és az Ő egyháza mellett. Ősi hagyomány szerint egy XVI. századi szöveget, a Heidelbergi Káté-t kellett elsajátítaniuk a vizsgázóknak, de emellett egyháztörténeti kérdések is várták őket.

Kórizs Viktor, Bácsfeketehegy: „Nagyon örülök, hogy a gyülekezet felnőtt tagja lehetek, én is részt vehetek az úrvacsorában.” A konfirmálást Virágvasárnapon vagy a pünkösd előtti vasárnapon tartják a református gyülekezetekben Orosz Attila, lelkipásztor, Bácsfeketehegy: „Mivel a gyors társadalmi átalakulások korát éljük, meg az elvándorlások kora van itt jelen, de az én megítélésem szerint mégis van a közösségnek jövőképe akkor, amikor avatunk be az egyház felnőtt tagjai közé. A közösség életképes kell, hogy legyen, de hogy milyen gyümölcs lesz, azt a jövő fogja megmutatni.”

A tizenhárom lány és hét fiú sikeresen konfirmált Bácsfeketehegyen, ezzel a gyülekezet felnőtt tagjaivá fogadta őket.

forrás: Pannon TV

 

KONFIRMÁCIÓ BÁCSFEKETEHEGYEN

Az idén június 1-én került sor Bácsfeketehegyen az általános iskola hatodik osztályát befejező fiatalok konfirmációi fogadalomtételére. Az elmúlt tanévben összesen 15-en készültek fel a konfirmációra. 14-en konfirmáltak, akik a június 8-i pünkösdi istentiszteleten vettek első alkalommal úrvacsorát. Egy fiú betegség végett később, a június 22-i vasárnap délelőtti istentiszteleten tett konfirmációi fogadalmat.

KETTŐS ÜNNEP BÁCSFEKETEHEGYEN

Bácsfeketehegyen a május második vasárnapján megtartott ünnepi istentiszteleten tizennyolc fiatal tett konfirmációi fogadalmat. E mellett a helybeli régi hagyomány szerint ugyanezen az istentiszteleten emlékeztek meg az anyáknapjáról is. Az ünnepi istentiszteleten Nt. Orosz Attila bácskai esperes hirdette az igét a Jel 3, 8 verse alapján.

A konfirmandusok kikérdezését, valamint az idevonatkozó liturgia további részeit Ft. dr Csete Szemesi István nyugalmazott püspök úr és Nt. Harangozó László lelkipásztor végezték. Felemelő érzés volt ott lenni, fül és szemtanúja lenni a szépszámú gyülekezeti taggal és hozzátartozóval együtt a fiatalok bizonyságtételének. Kérjük Istent, hogy minél több ilyen és hasonló örömteli pillanatban legyen része mindannyiunknak.

KONFIRMÁCIÓI ISTENTISZTELET BÁCSFEKETEHEGYEN

szrke.com

Bácsfeketehegyen a május harmadik vasárnapján megtartott ünnepi istentiszteleten húsz fiatal tett konfirmációi fogadalmat. Az ünnepi istentiszteleten Nt. Harangozó László lelkipásztor olvasott igét és imádkozott.

szrke.comszrke.com

Az igét Nt. Orosz Attila bácskai esperes hirdette a Mt 10, 32-33 versek alapján. Az igehirdető arra a kérdésre kereste a választ, hogy mit jelent vallást tenni? Ugyanazt az igét szólni, amit Jézus szólott. Amit olvastunk, halottunk az nem maradhat nyomtalanul, azt nekünk is tovább kell adnunk. Az igehirdető elmondta, hogy a most konfirmált ifjak egy szerencsés generációhoz tartoznak. Egy eszendőn keresztül hirdettetett számukra az ige az egyháznál a konfirmációi előkészítés során. Ugyanakkor, ha egy kicsit más formában is, de az iskolai hittanórákon is együtt tanulmányozhatták a Szentírás igazságait. Sokéves hagyomány egyházunkban, hogy a fiatalok vizsgatételszerűen mondják fel a heidelbergi káté szövegeit. Ettől függetlenül azonban csak formailag beszélhetünk egy fajta számonkérésről. Tartalmilag a konfirmációi bizonyságtétel valójában igehirdetés. A mostani konfirmandus nemzedék a legnehezebb háborús években született. Éppen ezért különös hálával tartozunk Istennek, hogy megtartotta őket, szüleiket, keresztszüleiket, hozzátartozóikat, hogy elérkezhetett ez a pillanat, amikor a gyülekezet előtt tettek vallás hitükről. Külön öröm volt foglalkozni a felkészítés során a fiatalokkal, hiszen egy közvetlen, mindig jókedvű, érdeklődő generációról van szó. Nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy egyházunknak az éltető ereje éppen a hitüket megvalló emberekben van.

szrke.comszrke.com

A konfirmandusok kikérdezését, valamint az idevonatkozó liturgia további részeit Ft. Dr Csete Szemesi István püspök úr végezte. Felemelő érzés volt ott lenni, fül és szemtanúja lenni a közel négyszáz gyülekezeti taggal együtt a fiatalok bizonyságtételének. Kérjük Istent, hogy minél több ilyen és hasonló örömteli pillanatban legyen része mindannyiunknak.

szrke.comszrke.com

 

 

 

Konfirmáció Belgrádban

Február végén különös eseménynek voltak tanúi a belgrádi gyülekezet tagjai. Kilenc nem magyar anyanyelvű felnőtt személy tett vallást hitéről és kívánt tagja lenni református egyházunknak.

Belgrádban, a Dositej utca 22-es szám alatt ahol a Református Egyház helységei és gyülekezeti terme van, minden szombaton délelőtt 10 órakor van Istentisztelet. Már több hónapja Halász Béla lelkipásztor két nyelven hírdeti az igét, mivel az istentiszteleti alkalmakon rendszeresen részt vesznek nem magyar anyanyelvű testvéreink is.

Isten útjai kifürkészhetetlenek, hiszen egyházunk nem fektetett különös hangsúlyt a szerb misszióra, és ezek a hittestvérek tudatosan, meggyőződésből keresték a református egyházat, hiszen már igen komoly bibliai és hitvallási ismerettel rendelkeztek.

 

Az érdeklődés tovább nő, hiszen a kilenc személy több helységbõl való: Belgrádból, Újvidékről és Szalánkeményről (Slankamen). Imádkozva zárjuk, szívünkbe új hittestvéreinket, és Isten áldását kérjük életükre és munkájukra, valamint a misszió további terjedésére.

Halász Zsuzsanna